Algemene informatie

De missie van de school

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en staat in principe open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. De criteria voor het opstellen van een eventuele wachtlijst kunt u vinden onder het hoofdstukje "aanmelding".
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie op groepsniveau. Wij gebruiken het GIP-model (Groeps- en Individueel Pedagogisch model)om de differentiatie op groepsniveau optimaal in te zetten. Door de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten, willen wij de opbrengsten van ons onderwijs verhogen. Het is ons doel om leerlingen cognitief, sociaal en cultureel te ontwikkelen, elk kind via de hem/haar best passende weg en op het eigen haalbare niveau, zodat zij de school kunnen verlaten en door kunnen stromen naar het voor elk kind hoogste, bereikbare vervolgonderwijs.

Gelet op de cognitieve ontwikkeling vinden we met name de vakken taal, lezen en rekenen van belang; gezien de sociale ontwikkeling besteden we de nodige aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers en gezien culturele ontwikkeling brengen we de kinderen in aanraking met kunst- en cultuuruitingen, zowel passief als actief.

De slagzin van De Lusthof

Samen leren, samen werken, samen leven.

De tijd, die leerlingen op De Lusthof doorbrengen, kenmerkt zich door heel veel leren, heel veel werken en heel veel (be)leven met leeftijdgenoten en juffen en meesters. Al die activiteiten vinden plaats in een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen erbij hoort. Het gevoel hebben dat je erbij hoort en dat je veilig bent op je eigen school is namelijk de basis van zelfvertrouwen. Door dit aspect kunnen leerlingen bouwen aan persoonlijk groei en het vermeerderen van kennis en vaardigheden.
Ook begrippen als respect voor de ander, verantwoordelijkheid voor jezelf en de anderen, solidariteit en zorgzaamheid horen daarbij.
Heel veel werken en leren horen ook bij De Lusthof. Talent helpt, maar niet zoveel als ambitie. Dat betekent dat we er niet alleen vanuit gaan dat leerlingen de benodigde vermogens hebben om de kennis en de kunde te verwerven op het niveau dat we als basisschool nastreven, maar ook de bereidheid hebben om te werken voor goede prestaties.
Wij zien het als onze taak onze leerlingen te stimuleren de verantwoordelijkheid voor hun leerproces op te pakken en daarmee op termijn voor hun eigen levens en de maatschappij die ze, samen met anderen, vormen.
Een belangrijke voorwaarde is dat leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf en anderen. Zelfvertrouwen is het grootste geheim voor deze ontwikkeling en succes. Pas als leerlingen geloven in zich zelf, kunnen ze zich volledig ontwikkelen. “Door te blijven leren over wat je ziet, zie je steeds meer en waardeer je meer wat je ziet”.