Algemene informatie

De missie van de school

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en staat in principe open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie op groepsniveau. Wij gebruiken het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) om de organisatie in de groep zo vorm te geven dat leerlingen zelfstandig leren werken. Dit is een belangrijke vaardigheid voor de leerlingen en biedt de leerkracht daarnaast de tijd en mogelijkheid om leerlingen extra te begeleiden. Het is ons doel om leerlingen cognitief, sociaal en cultureel te ontwikkelen, elk kind via de hem/haar best passende weg en op het eigen haalbare niveau, zodat zij na groep 8 door kunnen stromen naar het voor elk kind hoogst bereikbare vervolgonderwijs.

Wat betreft de cognitieve ontwikkeling vinden we met name de vakken taal, lezen en rekenen van belang. Voor de sociale ontwikkeling besteden we de nodige aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. De culturele ontwikkeling van de leerlingen stimuleren we door de kinderen in aanraking te brengen met kunst- en cultuur.
 

De slagzin van De Lusthof

Samen leren, samen werken, samen leven

De tijd die leerlingen op De Lusthof doorbrengen kenmerkt zich door veel leren, veel werken en veel (be)leven met leeftijdgenoten en juffen en meesters. Al die activiteiten vinden plaats in een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen erbij hoort. Het gevoel hebben dat je erbij hoort en dat je veilig bent op je eigen school is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Vanuit veiligheid kunnen leerlingen bouwen aan persoonlijke groei en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Ook begrippen als respect voor de ander, verantwoordelijkheid voor jezelf en de anderen, solidariteit en zorgzaamheid horen daarbij.
Veel werken en leren hoort bij De Lusthof. Talent helpt, maar niet zoveel als ambitie. Dit betekent dat we er niet alleen vanuit gaan dat leerlingen de benodigde vermogens hebben om de kennis en de kunde te verwerven op het niveau dat we als basisschool nastreven, maar ook de bereidheid hebben om te werken voor goede prestaties.
Wij zien het als onze taak onze leerlingen te stimuleren de verantwoordelijkheid voor hun leerproces op te pakken en daarmee op termijn voor hun eigen levens en de maatschappij die ze samen met anderen vormen.
Een belangrijke voorwaarde is dat leerlingen vertrouwen hebben in zichzelf en anderen. Zelfvertrouwen is het grootste geheim voor deze ontwikkeling en succes. Pas als leerlingen in zichzelf geloven, kunnen ze zich volledig ontwikkelen.