In gesprek over uw kind

Op De Lusthof wordt de ontwikkeling van de kinderen van de eerste tot de laatste schooldag nauwgezet gevolgd. De leerkracht observeert en beoordeelt met behulp van gestandaardiseerde instrumenten (KIJK, SCOL, SiDi, CITO), de methode gebonden toetsen en eigen waarnemingen. Voor het onderwijsleerproces van uw kind is een goede samenwerking tussen school (de deskundigen) en ouders (de ervaringsdeskundigen) belangrijk. Naast de standaard gesprekken, waarin met ouders informatie over hun kind wordt uitgewisseld, is er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de leerling. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hiervoor het initiatief nemen.

De jaarcyclus met gesprekken

Ouders ontvangen een uitnodiging voor de gesprekken via Social Schools, de mail, of mondeling. De volgende gesprekken worden met ouders gevoerd:

1. Kleutergroepen:

Intakegesprek                  Vóór 4e verjaardag (directie)
Kennismakingsgesprek   Vóór 4e verjaardag (leerkracht)
Voortgangsgesprek         6 weken na de eerste schooldag
Rapportgesprek               November, n.a.v. 1e rapport (initiatief ouders)
Rapportgesprek              Juni, n.a.v. 2e rapport (tafeltjesavond)

2. Groepen 3 t/m 7:

Kennismakingsgesprek    Binnen eerste 4 weken schooljaar
Rapportgesprek               November, n.a.v. 1e rapport (initiatief ouders)
Rapportgesprek               Maart, n.a.v. 2e rapport (tafeltjesavond)
Infoavond Voortgezet Onderwijs Mei, ouders gr. 7 (+ afvaardiging VO en leerkracht gr. 7 en 8)

3. Groep 8:

Kennismakingsgesprek Binnen eerste 4 weken schooljaar
Voorlopig adviesgesprek Oktober
Adviesgesprek Februari (leerling, directie, leerkracht gr. 8)

Groepsinformatie

In de kleutergroepen worden ouders tijdens het kennismakingsgesprek mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het werk in de klas . Vanaf groep 3 wordt de schriftelijke informatie over de jaargroep via Social Schools naar de ouders gestuurd.

Adviesroute

Leerlingen en ouders worden tijdig geïnformeerd  over het (te verwachten) advies voor het voortgezet onderwijs. Zie voor een nadere toelichting "Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs".

Ondersteuning

Voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte bestaat naast de reguliere gesprekkencyclus een aparte gesprekkencyclus, die kan variëren. Ouders worden door de School Ondersteunings Commissie (SOC) betrokken bij de ondersteuning aan hun kind. Bij de overleggen van de SOC zijn altijd in ieder geval de ouders, de Intern Begeleider (IB-er), een medewerker van School Gericht Maatschappelijk Werk (SGMW) en van het Samenwerkingsverband (SPPOH) aanwezig. De SOC kan worden aangevuld met de groepsleerkracht, externe deskundigen en een directielid.