In gesprek over uw kind 

Op De Lusthof wordt de ontwikkeling van de kinderen van de eerste tot de laatste schooldag nauwgezet gevolgd. De leerkracht observeert en beoordeelt met behulp van gestandaardiseerde instrumenten (Focus PO, SCOL, SiDi, CITO), de methodegebonden toetsen en eigen waarnemingen. Voor het onderwijsleerproces van uw kind is een goede samenwerking tussen school (de deskundigen) en ouders (de ervaringsdeskundigen) belangrijk. Naast de standaardgesprekken, waarin met ouders informatie over hun kind wordt uitgewisseld, is er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de leerling. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hiervoor het initiatief nemen. 

De jaarcyclus met gesprekken 

Ouders ontvangen de uitnodiging voor de gesprekken via Social Schools, de mail, of mondeling. De volgende gesprekken worden met ouders gevoerd: 

Overzicht gesprekken

 

Groepsinformatie 

In de gesprekken gaan de ouders en leerkracht in op de voortgang en het welzijn van het kind. In september is er een informatieavond waarin de leerkracht algemene informatie deelt over het leerjaar. De ouders krijgen informatie over de inhoud van lesprogramma in die groep, maar ook over bijzonderheden in dat leerjaar. 

Adviesroute 

Leerlingen en ouders worden tijdig geïnformeerd over het (te verwachten) advies voor het voortgezet onderwijs. Zie voor een nadere toelichting "Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs". 

Ondersteuning 

Voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte bestaat naast de reguliere gesprekkencyclus een aparte gesprekkencyclus, die kan variëren. Ouders worden door de School Ondersteunings-Commissie (SOC) betrokken bij de ondersteuning aan hun kind. Bij de overleggen van de SOC zijn altijd in ieder geval de ouders, de kwaliteitscoördinator van de school, een medewerker van School Gericht Maatschappelijk Werk (SGMW) en van het Samenwerkingsverband (SPPOH) aanwezig. De SOC kan worden aangevuld met de groepsleerkracht, externe deskundigen en een directielid.