Aanvraag verlof

Vrijstelling en verlof

Vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakantie

Indien u voor uw kind(eren) vrijstelling van schoolbezoek wilt, dient u dit minimaal vier weken voor de aanvang van dit verlof aan te vragen middels een standaardformulier. Onderaan vindt u het formulier dat u kunt downloaden en naar school kunt mailen.

1. Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof kan alleen goedgekeurd worden indien:
- het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Dergelijk verlof:
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient minimaal een maand van tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden dan wel een aantal strikte voorwaarden.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal een maand tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, dient u binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen hiervan aan de directeur schriftelijk mede te delen.

Waarschuwing:
De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt een proces verbaal opgemaakt.

Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek
Aanvraag vrijstelling schoolbezoek vijfjarigen
Vakantieverklaring werkgever
Voorwaarden voor bijzonder verlof of vrijstelling tekst gemeente