Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

 

Het bindend schooladvies

Tussen 10 en 31 januari 2024 krijgen alle leerlingen van groep 8 een schooladvies. Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind kan aansluiten. U heeft het advies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies. Wel mag het voortgezet onderwijs bepalen in welke brugklas uw kind wordt geplaatst. Een leerling met een vmbo-tl (Theoretische leerweg)-advies kan bijvoorbeeld geplaatst worden in een kl-tl-brugklas (Kaderberoepsgerichte leerweg-Theoretische leerweg) of een tl-havo (Theoretische leerweg-Havo)-brugklas.

 

De procedure om tot het advies te komen

Binnen Stichting Panta Rhei hanteren alle scholen een uniforme procedure voor het opstellen van het basisschooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs. Om tot een goed advies te komen, wordt gekeken hoe uw kind zich de afgelopen jaren op de school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol. Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij u tijdig. Al in groep 6 en 7 delen wij met u de uitstroomverwachting voor uw kind. U krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van uw kind op dat moment. De uitstroomverwachting geeft, op basis van de informatie in groep 6 en 7 over de ontwikkeling van uw kind, een indruk van de te verwachte uitstroomrichting in groep 8.
Het definitief schooladvies wordt halverwege groep 8 geformuleerd en kan hoger of lager uitvallen als de ontwikkeling van uw kind hiertoe aanleiding geeft. Bij zowel de uitstroomverwachting als het schooladvies zijn meerdere personen betrokken. Zowel de huidige leerkracht als voorgaande leerkrachten en de kwaliteitscoördinator dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige advisering.
 

De doorstroomtoets

In de eerste 2 weken van februari wordt bij alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets afgenomen. Wij informeren u, wanneer uw kind in groep 8 zit, over deze doorstroomtoets. De doorstroomtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waar de ontwikkeling van uw kind het best op aansluit. Ondanks het feit dat op het moment van de afname van de doorstroomtoets het schooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment. De toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de doorstroomtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen. Als de resultaten op de doorstroomtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het schooladvies staan. Als uw kind echter op de doorstroomtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het schooladvies dan is de school verplicht het schooladvies bij te stellen. De school kan alleen van bijstelling afzien als de school goed kan motiveren waarom bijstelling niet in het belang van uw kind is. Mocht deze situatie zich bij uw kind voordoen, dan gaan wij natuurlijk met u in gesprek.
Uiterlijk 24 maart 2024 krijgen de leerlingen in groep 8 hun definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in januari groep 8 het schooladvies, zodat u en uw kind zich tijdig kunnen oriënteren op een passende voortgezet onderwijs-school. Bij het schooladvies krijgt u een scholenlijst, met alle voortgezet onderwijs-scholen in de regio. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op voortgezet onderwijs-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de schooladviesgesprekken in januari spreken we met u over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd. De leerlingen worden met het definitieve schooladvies door u aangemeld op de voortgezet onderwijs-school van uw keuze.
 

Informatieplicht

De basisschool heeft een informatieplicht aan het voortgezet onderwijs. Uitwisseling van informatie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gaat middels een onderwijskundig rapport (OKR). In dit OKR staat het basisschooladvies met een onderbouwing. U heeft recht op inzage in het OKR. Ook mag u gebruik maken van uw recht om informatie aan het OKR toe te voegen. Het OKR wordt via een beveiligde digitale omgeving door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. Daarnaast kan een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaatsvinden: medewerkers van de school voor voortgezet onderwijs hebben dan persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind om nader af te stemmen op welke wijze uw kind het best begeleid kan worden in het voortgezet onderwijs.

Vragen over bovenstaande informatie kunt u stellen aan de leerkracht van groep 8. Meer informatie is te vinden op: BOVO Haaglanden
www.bovohaaglanden.nl.

.