MR Basisschool De Lusthof. 

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
 

Het primaire doel van de medezeggenschapsraad is de mogelijkheid van belanghebbenden om mee te praten over onderwerpen die henzelf aangaan. Ook is het een instrument om de belangen van leerlingen, ouders en personeel te behartigen. Daarbij gaat het om onderwerpen die alle ouders en leerlingen raken of het personeel. De MR heeft dus niet tot taak de belangen van één individu te behartigen.
 

Medezeggenschap creëert een sfeer van openheid zodat alle betrokkenen weten wat er speelt en daarop kunnen reageren. De vergaderingen en notulen van de MR-vergaderingen zijn openbaar.
 

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. De MR komt daarvoor regelmatig, ongeveer 7 keer per jaar bijeen.
 

Samenstelling en omvang MR. 

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) schrijft voor dat de geledingen van personeel en ouders/leerlingen gelijk vertegenwoordigd moeten zijn. Conform die voorschriften zitten er in de MR van De Lusthof vier vertegenwoordigers van het personeel en vier vertegenwoordigers van de ouders/leerlingen.

 

De (adjunct)directeur van de school is vaak aanwezig bij de MR vergaderingen om agendapunten toe te lichten, maar maakt geen onderdeel uit van de MR.
 

Hoe kunt u ons bereiken? 

De MR is te bereiken via e-mail: mr@lusthofschool.nl. De voorzitter/secretaris van de MR leest deze regelmatig en zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld. 

Berichten voor de MR kunnen ook achtergelaten worden in de directiekamer of u kunt de MR-leden direct aanschieten.