MR

MR Basisschool De Lusthof


De MR van de Lusthofschool bestaat uit 8 personen; vier personeelsleden en vier ouders. De MR vergadert 8x per jaar, vaak een week na de vergadering van het bestuur, om zo direct op de verschillende onderwerpen die daar besproken zijn te kunnen reageren. De directeur van de school is vaak aanwezig bij de MR vergaderingen om agendapunten toe te lichten. Zo kan de MR efficiënt werken. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de website aangekondigd. De notulen worden zijn bij de directie in te zien.

MR Algemeen

Wat is een MR?:
Het primaire doel van medezeggenschap in het algemeen, en dat geldt ook voor het onderwijs, is de mogelijkheid van belanghebbenden om mee te praten over beslissingen met betrekking tot onderwerpen die henzelf aangaan. Daar is dus de Medezeggenschapsraad (MR) voor; voor belanghebbenden om vooraf mee te praten over beslissingen met betrekking tot onderwerpen die henzelf aangaan, en waar men later direct mee te maken krijgt.                                                                                                                                                             Tessa persoonlijk
Een aansluitend doel daarbij is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. In het onderwijs gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Als een besluit wordt beoordeeld, wordt gelet op de consequenties die dit besluit heeft voor het personeel en voor alle ouders en leerlingen die met dit besluit te maken krijgen.
De MR heeft dus niet tot taak de belangen van één individu te behartigen.
                                                                                                
Medezeggenschap heeft ook ten doel in een democratische structuur een sfeer van openheid te bevorderen zodat alle bij de school betrokkenen kunnen vernemen wat er gaande is en daarop kunnen reageren. De notulen van de MR-vergaderingen zijn openbaar - zie elders op deze site - , en u kunt ons benaderen met vragen (via de elektronische postbus, het postvakje op school in de kamer van de directie of ieder lid persoonlijk).
                                                                                                 
Samenstelling en omvang MR:
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992) geeft voorschriften betreffende samenstelling en omvang van een MR. Deze bestaat altijd uit een even aantal leden, omdat de geledingen van personeel en ouders/leerlingen gelijk vertegenwoordigd moeten zijn. Conform die voorschriften zitten er in de MR van de Lusthofschool 4 vertegenwoordigers van het personeel en 4 vertegenwoordigers van de ouders/leerlingen.
Samenstelling MR 2019-2020:
Caroline Bosnjakovic, voorzitter; Inge Buijls; Simonne van Gennip; Yeeman Fang-Kan (ook GMR); Max Bergen; Tessa Burgers; Dien Balster;  Saskia Koster; Kees Jan Visser, agenda lid directie; Ton van Schijndel, GMR);  
Martine Paardekooper, agenda lid financieel.

Bevoegdheden van de MR                                

Algemene bevoegdheden:
De MR kent twee soorten bevoegdheden: algemene en bijzondere.
Bij de algemene bevoegdheden gaat het bijvoorbeeld om het recht op voldoende informatie, niet alleen als er iets te beslissen valt, maar ook gewoon periodiek. Zo moet het bestuur aangeven welke plannen het heeft voor het komende schooljaar.
                                                                                                  Dien persoonlijk
Heel waardevol is hierbij het initiatiefrecht van de MR. Dat houdt in dat over elke zaak die de school aangaat door de MR een uitspraak of een concreet voorstel aan het bestuur kan worden gedaan. Het bestuur is dan verplicht om beargumenteerd op zo’n voorstel te reageren.

Bijzondere bevoegdheden:
Bij de bijzondere bevoegdheden gaat het om initiatieven van de kant van het bestuur. Het bestuur wil over een bepaalde zaak een besluit nemen of beleid vaststellen. Voorbeeld: een voorgenomen fusie met andere scholen, een verbouwing, zaken van personeel of financieel beleid. We kennen twee soorten bijzondere bevoegdheden: de adviesbevoegdheid en de instemmingsbevoegdheid.                                                                                   
                                                                                          Inge Buyls persoonlijk
De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheid hoort.

De adviesbevoegdheid houdt in dat de MR tijdig in de gelegenheid moet worden gesteld om advies te kunnen geven voordat de beoogde beslissing wordt genomen. Tijdig, om zich voldoende te kunnen beraden op de kwestie en tijdig, zodat een advies nog van invloed kan zijn op de besluitvorming. Dat neemt niet weg dat het bestuur wel van zo’n advies kan afwijken, maar daar moet het bestuur dan wel zijn redenen voor geven. Is de MR van mening te weinig gehoord te zijn, dan kan de MR dit voorleggen aan de commissie voor geschillen WMO.

De instemmingsbevoegdheid is een verdergaand recht. Het betekent dat het bestuur bij een voorgenomen besluit de instemming (goedkeuring) nodig heeft van de MR, en zonder deze het besluit niet kan nemen. Wil het bestuur toch doorzetten, dan kan dat alleen maar door inschakeling van bovengenoemde geschillencommissie.

Bij De Lusthof blijkt dit in de praktijk goed te werken; zaken waarbij men niet op een lijn ligt worden grondig doorgesproken. Er wordt altijd gestreefd naar compromissen.

Plichten

De MR heeft naast rechten ook plichten. Enkele voorbeelden zijn het opstellen en bekendmaken van het jaarverslag van de MR en het bekendmaken van agenda’s en notulen van MR-vergaderingen.. Verder heeft de MR de plicht van geheimhouding; over alle vertrouwelijk verstrekte gegevens en vertrouwelijke zaken.

Relatie met de achterban

Leden van de MR worden gekozen door en uit de geledingen waartoe zij behoren (het onderwijsteam of de ouders) en kunnen dus worden gezien als vertegenwoordigers van die geledingen. Toch vervullen zij hun rol in de MR ‘zonder last van ruggespraak’, dat wil zeggen dat zij zelfstandig kunnen besluiten of ze voor of tegen een voorstel zijn. Dit komt de besluitvorming overigens wel ten goede; het is ondoenlijk om over alle zaken die de revue passeren alle ouders te raadplegen. Dat neemt niet weg dat een MR-lid geacht wordt de ideeën te vertegenwoordigen die onder zijn of haar achterban leven; het is daarom raadzaam om bij belangrijke besluiten daadwerkelijk de achterban te raadplegen. Voor ouders in de MR is dat de ouderraad (OR). Afstemming met de OR wordt door de MR van De Lusthof dan ook nagestreefd.

Hoe kunt u ons bereiken?

In de kamer van de directie staat de postbak van de MR. U kunt berichten voor de MR daar altijd kwijt.
Verder treft u op deze site onze elektronische brievenbus aan. U kunt daar berichten achterlaten of aangeven dat u graag wilt dat er contact met u opgenomen wordt.
Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanschieten.

Mail de MR

De MR heeft een elektronische brievenbus: mr@lusthofschool en dan .nl   Uw mail wordt verzonden naar de brievenbus van de MR; de voorzitter/secretaris van de MR leest deze regelmatig uit. Zij zorgen  ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.

Tessa Burgers
Inge Buyls
Max Bergen
Dien Balster