Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

MR-reglement De Lusthof 2018.pdf

 

Oudergeleding MR stelt zich voor!

Op de foto van links naar rechts (en onze kinderen zitten in):

* Judith Krol (1/2b)

* Klaas-Jan Oosterop (6b)

* Nicole Verbree (4b)

* Agnes Hemstede (5a/5b/8b)

 

 

Als oudergeleding maken we onderdeel uit van de MR (medezeggenschapsraad) die naast vier ouders ook uit vier leerkrachten van De Lusthof bestaat. De MR overlegt ongeveer 6 keer jaar over allerlei thema’s en vraagstukken die spelen op de school. Daarnaast heeft de MR instemmings- of adviesrecht op bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, het schooljaarplan en initiatiefrecht om met verbetervoorstellen voor de school te komen. Als oudergeleding zien we het als een speerpunt voor dit schooljaar om onze zichtbaarheid richting en communicatie met alle andere ouders te vergroten en er zo voor te zorgen dat we nog beter de belangen van ouders kunnen behartigen. Jullie gaan dus nog van ons horen! 

Heb je een vraag, suggestie of heb je een onderwerp dat belangrijk is voor de MR om te bespreken laat het ons dan vooral weten. Dat kan door ons persoonlijk te benaderen of te mailen naar: mr@lusthofschool.nl.

Hartelijke groet,

Agnes, Judith, Klaas-Jan en Nicole.