OR

Ouderrraad De Lusthof

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad van de Lusthof ondersteunt het lerarenteam bij activiteiten op school en initieert en organiseert door het schooljaar heen zelf diverse activiteiten voor leerlingen en hun ouders. Voor een aantal van de vieringen en evenementen worden samen werkgroepen gevormd, die bestaan uit een aantal leerkrachten en ouders uit de ouderraad. Denk hierbij onder meer aan de jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de Kerstviering, maar ook bijvoorbeeld aan het schoolreisje.

Daarnaast vervult de ouderraad een faciliterende rol bij de informatie- en ideeënuitwisseling tussen het schoolteam en de ouders; wat leeft bij de ouders en hoe denken ouders over bepaalde actuele thema’s? Waar gewenst, zal de ouderraad in overleg gaan met de betrokken partijen.

De ouderraad vergadert 1 keer per maand met een kleine vertegenwoordiging vanuit het lerarenteam en de directie. Bovendien is er periodiek overleg tussen de directie van school en de voorzitters van de medezeggenschaps- en ouderraad.

Het ZomerAvondFeest (ZAF)

De belangrijkste en grootste activiteit voor de ouderraad zelf, is het jaarlijks terugkerende ZomerAvondFeest (ZAF). Het feest, dat gehouden wordt op de pleinen en straten rond de school, vormt de officiële afsluiting van het schooljaar. Het staat volledig in het teken van de kinderen, maar er is voor ouders ook genoeg te beleven. Er is een tal van spellen, die door de klassen bemand worden, een podium voor optredens, muziek en een bar met hapjes en drankjes. Het ZAF wordt georganiseerd door de ouderraad, maar de ondersteuning door leerkrachten en vooral ouders is onontbeerlijk om er ieder jaar weer een geweldig festijn van te kunnen maken. Een deel van de opbrengst van het ZAF wordt aangewend om een vooraf bepaald goed doel te steunen én geïnvesteerd in voorzieningen voor school en leerlingen (boeken, speeltoestel, etc.).

Jaarvergadering

Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een Jaarvergadering waarin een toelichting op de activiteiten van het afgelopen schooljaar gegeven wordt en financiële verantwoording afgelegd wordt.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor verdere informatie over de ouderraad, over onze activiteiten of als u een probleem aan ons wilt voorleggen, kunt u ons aanspreken op of rond de Lusthof of mailen naar ouderraad@lusthofschool.nl

In de Ouderraad 2017/2018 zitten de volgende ouders:

  • Justine Starreveld, moeder van Ruben (5A)
  • Caroline Pfaff, moeder van Noor (6A) en Roos (8A)
  • Maarten Le Noble, voorzitter en vader van Julie (8a) en Philip (5b)
  • Ferry Hogeboom, vader van Daan (5B)
  • Coline v.d. Ven-Slotboom, moeder van Octavia (4B) en Oscar (1/2F)
  • Naud Wirtz, penningmeester en vader van Imke (6A) en Ward (4A)
  • Yvonne Heemskerk, moeder van Bart (4A)
  • Francien Martin, moeder van Renske (6B) en Marlijn (4B)
  • Barry Borst, vader van Sem (8A)