Aanmelding

Hoe meldt u uw kind aan?

Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, kan dat op de volgende manieren:

- U bent op de internetsite van onze school en downloadt het (voor-)aanmeldformulier (zie hiernaast) en stuurt het ingevulde formulier naar school (per e- mail of post) of levert het op school in.

- U ontvangt tijdens de rondleiding (zie "Rondleiding") een schoolgids en (voor-)aanmeldformulier en stuurt het ingevulde formulier naar school of levert het op school in.

- U haalt persoonlijk een (voor-)aanmeldingsformulier op school en levert het ingevulde formulier op school in.
 

Plaatsing

Het inleveren van een (voor-)aanmeldformulier betekent niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt op De Lusthof. Regelmatig komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval vindt toelating plaats op basis van de volgende criteria:
1. Kinderen van wie een broertje of zusje reeds op De Lusthof
geplaatst is.
2. Kinderen van medewerkers van Panta Rhei (het bestuur).
3. Alle overige kinderen.
 

Bij aanmelding van een leerling die al op een andere school zit, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met die school en er geen redenen zijn om toelating te weigeren. Overplaatsing vindt in principe na de zomervakantie plaats.

Soms kan het nodig zijn om, voordat een besluit tot plaatsing van uw kind kan worden genomen, nader onderzoek te laten plaatsvinden. Wij onderzoeken dan of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of wij deze kunnen bieden. Hiervoor gebruiken wij in eerste instantie de informatie van de ouders en, als uw kind al op een andere school zit, het onderwijskundig rapport van deze school.
Hebben wij onvoldoende informatie voor een goede beoordeling, dan kunnen wij extra informatie vragen aan de ouders. Als de ouders aangeven dat zij geen (extra) informatie willen aanleveren, dan voeren wij het onderzoek naar toelating uit met de informatie die wel beschikbaar is. Als wij denken dat aanvullend onderzoek gewenst is (bijvoorbeeld door een orthopedagoog), dan moeten de ouders daar toestemming voor geven. Geven ouders geen toestemming en hebben wij onvoldoende informatie dan zijn wij niet in staat om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen en kunnen wij niet beoordelen of wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Een dergelijke situatie kan er toe leiden dat wij mogen weigeren om uw kind toe te laten.

Wennen

Kleuters van 3 jaar en 10 maanden oud, die bij ons geplaatst zijn, mogen vijf maal een dagdeel komen wennen. Ouders die dit voor hun kind wensen kunnen in overleg met de toekomstige leerkracht van hun kind een aantal van deze "wendagen" plannen. Van een kleuter die onze school gaat bezoeken verwachten wij dat hij/ zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet. Een juf op de basisschool met een groep van ongeveer 25 kleuters, heeft geen tijd om met elke kleuter naar het toilet te gaan.

 

Bijtijds aanmelden

Voor sommige ouders van de peuterspeelzaal is het zo vanzelfsprekend dat hun kind na de peutertijd overstapt naar onze kleuterafdeling, dat zij menen dat het inschrijfformulier van de peuterspeelzaal tevens geldt als inschrijfformulier voor de basisschool. Dit is echter niet het geval! Daarom doen wij een dringend beroep op deze ouders om bijtijds hun kind op De Lusthof aan te melden.

 

 

Let op:  De laatste periode dit schooljaar wordt vervroegd, omdat er anders voor de vakantie te weinig tijd is om te loten en ouders te weinig tijd hebben om te antwoorden.  Daarom wordt de uiterste datum waarop de ouders hun kind aangemeld moeten hebben voor de periode 1 april t/m 30 juni gesteld op vrijdag 17 juni.