Aanmelding

Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, kan dat op de volgende manieren:

- U bent op de internetsite van onze school en downloadt het vooraanmeldingsformulier (zie hiernaast) en stuurt het ingevulde formulier naar school (per e- mail of post) of levert het op school in.

- U ontvangt tijdens de rondleiding (zie "Rondleiding") een schoolgids en vooraanmeldingsformulier en stuurt het ingevulde formulier naar school of levert het op school in.

- U haalt persoonlijk een vooraanmeldingsformulier op school en levert het ingevulde formulier op school in.

Het inleveren van een vooraanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch geplaatst wordt op De Lusthof. Regelmatig komt het voor dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval vindt toelating plaats op basis van de volgende criteria:
1. Kinderen van wie een broertje of zusje reeds op De Lusthof
geplaatst is.
2. Kinderen van medewerkers van Panta Rhei (het bestuur).
3. Kinderen woonachtig in het verzorgingsgebied (een kring rond de school, dit varieert per schooljaar. Kinderen uit Leidschendam Voorburg hebben voorrang)
4. Alle overige kinderen.


Bij vooraanmelding van een leerling die al op een andere school zit, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met die school en er duidelijk is geworden dat er geen redenen zijn om toelating te weigeren. Overplaatsing vindt in principe na de zomervakantie plaats.

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.


Kleuters van 3 jaar en 10 maanden oud, die bij ons geplaatst zijn, mogen vijf maal een dagdeel komen wennen. Ouders die dit voor hun kind wensen kunnen in overleg met de toekomstige leerkracht van hun kind een aantal van deze "wendagen" plannen. Van een kleuter die onze school gaat bezoeken verwachten wij dat hij/ zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet. Een juf op de basisschool met een groep van ongeveer 25 kleuters, heeft geen tijd om met elke kleuter naar het toilet te gaan.

Voor sommige ouders van de peuterspeelzaal is het zo vanzelfsprekend dat hun kind na de peutertijd overstapt naar onze kleuterafdeling, dat zij menen dat het inschrijfformulier van de peuterspeelzaal tevens geldt als inschrijfformulier voor de basisschool. Dit is echter niet het geval! Daarom doen wij een dringend beroep op deze ouders om bijtijds hun kind op De Lusthof aan te melden.

Let op:  De laatste periode dit schooljaar wordt vervroegd, omdat er anders voor de vakantie te weinig tijd is om te loten en ouders te weinig tijd hebben om te antwoorden.  Daarom wordt de uiterste datum waarop de ouders hun kind aangemeld moeten hebben voor de periode 1 april t/m 30 juni gesteld op vrijdag 17 juni.