Gesprekkencyclus De Lusthof

Op De Lusthof wordt de ontwikkeling van de kinderen van de eerste tot de laatste schooldag nauwgezet gevolgd. De leerkracht observeert en beoordeelt via gestandaardiseerde instrumenten (KIJK, SCOL, SiDi, CITO), de methode gebonden toetsen en eigen waarnemingen. Bij het onderwijsleerproces is een goede samenwerking tussen school (de deskundigen) en ouders (de ervaringsdeskundigen) belangrijk. Naast de standaard gesprekkencyclus, waarin met ouders informatie over hun kind wordt uitgewisseld, is er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de leerling. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hiervoor het initiatief nemen.

De gesprekkencyclus:

Ouders ontvangen een uitnodiging voor de gesprekken via Digiduif, de mail, of mondeling. De volgende gesprekken worden met ouders gevoerd:

1. Kleutergroepen:

Intakegesprek                  Vóór 4e verjaardag (directie)
Kennismakingsgesprek   Vóór 4e verjaardag (leerkracht)
Voortgangsgesprek         6 weken na de eerste schooldag
Rapportgesprek               November, n.a.v. 1e rapport (initiatief ouders)
Rapportgesprek              Juni, n.a.v. 2e rapport (tafeltjesavond)

2. Groepen 3 t/m 7:

Kennismakingsgesprek    Binnen eerste 4 weken schooljaar
Rapportgesprek               November, n.a.v. 1e rapport (initiatief ouders)
Rapportgesprek               Maart, n.a.v. 2e rapport (tafeltjesavond)
Infoavond Voortgezet Onderwijs Mei, ouders gr. 7 (+ afvaardiging VO en leerkracht gr. 7 en 8)

3. Groep 8:

Kennismakingsgesprek Binnen eerste 4 weken schooljaar
Voorlopig adviesgesprek Oktober
Adviesgesprek Februari (leerling, directie, leerkracht gr. 8)

Groepsinformatie:

In de kleutergroepen worden ouders mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het werk in de klas tijdens het kennismakingsgesprek. Vanaf groep 3 wordt de schriftelijke informatie over de jaargroep via Digiduif naar ouders gestuurd. Deze informatie staat ook op de website onder "nieuws".

Adviesroute:

Om een weloverwogen advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO) te kunnen geven en ouders tijdig te informeren over het VO, wordt in groep 6 en 7 een voorlopige uitstroomverwachting gegeven. In groep 8 wordt in oktober het voorlopig advies gegeven, waarbij o.a. de Entreetoets van groep 7 wordt besproken. Het definitieve advies volgt in februari. Hierna kunnen ouders hun kind gaan inschrijven voor het VO. Ouders ondertekenen de uitstroomverwachting (gr. 6 en 7) en het voorlopig advies (gr. 8) voor gezien.

Ondersteuning:

Voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte bestaat naast de reguliere gesprekkencyclus een aparte gesprekkencyclus, die kan variëren. Via de School Ondersteunings Commissie (SOC) worden ouders betrokken bij de ondersteuning van hun kind. Hier zijn altijd minimaal de ouders, de Intern Begeleider (IB), een medewerker van School Gericht Maatschappelijk Werk (SGMW) en van het Samenwerkingsverband (SPPOH) aanwezig. Deze SOC kan worden aangevuld met de groepsleerkracht, externe deskundigen en een directielid. U vindt deze informatie ook op de website, onder “onderwijs”.