MR Basisschool De Lusthof

Inleiding, bezetting en werking

Het primaire doel van de medezeggenschapsraad is de mogelijkheid van belanghebbenden om mee te praten over onderwerpen die de school aangaan. Het is een instrument om de belangen van leerlingen, ouders en personeel te behartigen. Daarbij gaat het om onderwerpen die alle ouders en leerlingen raken of het personeel. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Lusthof.

Wijzigingen in samenstelling MR

Begin dit schooljaar heeft een wissel in de bezetting van de MR plaatsgevonden. Omdat er maar 1 kandidaat was, zijn er geen verkiezingen gehouden. Het nieuwe MR lid heeft, zoals gebruikelijk als nieuw lid van de MR een MR Starttraining gevolgd waarin de basis uitgangspunten, de belangrijkste rechten en plichten en belangrijkste documenten van de MR uitgelegd werden.

Informeren, adviseren en instemmen

De MR heeft het afgelopen schooljaar 6x vergaderd, vaak samen met (adjunct)directeur. Een aantal onderwerpen stonden standaard op de agenda, ter informatie. En een aantal agendapunten vroegen om advies of instemming van de MR. Ook heeft de MR dit jaar het initiatief genomen om het onderwerp Duurzaamheid op de agenda van de school 

 

Jaarverslag 2021-2022
MR Basisschool De Lusthof

Middels dit verslag wil de MR alle ouders en personeelsleden, verbonden aan De Lusthof, informeren over de onderwerpen en resultaten.

Onderwerpen g
ericht op schooljaar 2021/2022.

-        Ouderbijdrage 2021/2022

 De MR heeft ingestemd met een eenmalige verlaging van de ouderbijdrage van €55,- naar €40- voor het schooljaar 2021/2022. De verlaging is mogelijk doordat er vanuit het eerdere jaar budget over is i.v.m. corona. 

-        Corona-updates

Ook dit schooljaar was sprake van corona maatregelen die impact hadden op de gang van zaken van school. De Lusthof volgde steeds het GGD advies.

 In het najaar van 2021 was de bereikbaarheid van de GGD soms lastig, waardoor er enkele situaties zijn geweest waarin klassen bv. laat naar huis gestuurd zijn of laat geïnformeerd werden om thuis te blijven. De MR heeft begrip voor deze dynamiek en heeft de directie verzocht de ouders meer mee te nemen in deze uitdagingen. Het resultaat hiervan is, dat er extra aandacht in de eerstvolgende nieuwsbrief is.  De MR is positief over de mogelijkheid om gesprekken met leraren, afhankelijk van de maatregelen op dat moment, digitaal te houden, en op verzoek ook fysiek.  De MR heeft waardering uitgesproken over het bemand houden van de klassen, ondanks alle uitval van leraren door Corona. 

-        Studiedagen

De personeelsgeleding gaf tijdens de MR vergaderingen terugkoppeling over de studiedagen. De MR heeft de directie verzocht de updates over de studiedagen ook breed te delen met ouders. Dit is goedgekeurd en is onderdeel geworden van de school-nieuwsbrief.

 Groepsgrootte groep 5

Vanaf het schooljaar 2021/2022 zijn de twee groepen 5 groter dan de richtlijn die De Lusthof hanteert. Richtlijn is 33 kinderen per klas. In dit schooljaar zijn de klassen 34 en 35 leerlingen groot. Als maatregel is er een extra leraar aangetrokken die haar tijd voor beide klassen verdeelde, aanvullend op de eigen leraar per klas.

Zowel de directie als de MR hebben gedurende het jaar signalen ontvangen van ouders die zich zorgen maken over de impact van deze groepsgrootte. In de lente hebben een aantal MR leden met de directie gekeken naar de schoolresultaten, n.a.v. seintjes van ouders over teruglopende resultaten. Bestudering van de schoolresultaten bevestigt dit vermoeden echter niet. De MR heeft zich meermalen laten informeren over de extra inzet van begeleiding op groep 5.

Tevens heeft de MR vragen gesteld over de informatievoorziening aan de ouders voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Hier zijn verbeterpunten in aangemerkt, waarop in de toekomst beter gecommuniceerd kan worden.

Focus PO

Vanuit het personeel is aangegeven dat de werkdruk hoog is. Men is enthousiast over de nieuwe methode, maar het vraagt veel van de leraren. Er blijkt veel overleg onderling nodig te zijn om praktische punten gelijk te trekken tussen de leerkrachten van verschillende groepen. Komend schooljaar wordt naar de invulling van de rapporten gekeken.

-        Kleuterrapporten

De MR is geïnformeerd over het eenmalig vervallen van de kleuterrapportages in november 2021, door de overgang naar het nieuwe systeem (Focus PO). Het alternatief was dat ouders een gesprek met de juf konden aanvragen. 

-        Sinterklaasbeleid

De MR is geïnformeerd over het vervallen van de Sint-bingo i.v.m. de geldende Corona maatregelen. De Sintviering heeft plaatsgevonden in de klassen. Dit is in 2020 goed bevallen.

-        ICT

De MR is elke vergadering geïnformeerd over de stappen rondom het thema ICT.

 Het werken met het Nationaal Media Paspoort (Groep 1 t/m 8)
 Digital skills for kids (Groep 5 t/m 8)
 Uitbreiden van het aantal Chromebooks voor groepen 5. 
 Uitbreiding aantal Chromebooks voor groep 4. De week van de digitale geletterdheid (7 ICT lessen in 10 dagen voor alle groepen)

 

-        Oekraïense kinderen op De Lusthof?

De MR heeft in maart vragen gesteld over de opvang van Oekraïense kinderen op De Lusthof. In mei werd duidelijk dat Oekraïense kinderen naar een school in Leidschendam kunnen.

-        Informatievoorziening

De MR stelde in maart 2022 vast dat de communicatie in het jaarschool 2021-2022 over het algemeen goed gaat.

-        Uitstroomresultaten

De MR in geïnformeerd over de uitstroomresultaten. Hierin staat dat onze leerlingen over het algemeen goed presteren en zelfs bovengemiddeld hoog op het juiste niveau instromen. Met behulp van Focus PO (lesmethode) wordt gewerkt aan verdere verbetering van de adviezen, zodat het percentage juiste adviezen voor doorstroming nog verder stijgt.

 

-        Initiatief vanuit de MR: Duurzaamheid

De MR heeft in het najaar, op basis van het initiatiefrecht, een voorstel gedaan om duurzaamheid verder op de kaart te zetten binnen de school. De directie heeft hier in januari enthousiast op gereageerd. Het resultaat van dit initiatief:
Een werkgroep van leerkrachten
Een aantal behaalde resultaten van de werkgroep:   
School is ingeschreven voor gescheiden afval inzamelen.
Projecten en lessen gericht op duurzaamheid worden onderzocht <p Aanpak van zwerfafval op speelpleinen.
De leerlingenraad heeft gewerkt aan bewustwording van stroom- en watergebruik.

-        Financiën schooljaar 2021/2022

De MR heeft, na een gesprek met de directie om een aantal punten te verduidelijken, de begroting goedgekeurd.

Gericht op schooljaar 2022/2023

-        Ouderbijdrage 2022/2023

Voor het schooljaar 2022/2023 heeft de MR ingestemd met het besluit om de bijdrage weer op €55,- vast te stellen.

-        Vakantierooster en onderwijstijd

Tijdens de MR vergadering van mei heeft de MR het vakantierooster en de onderwijstijd van 2022-2023 goedgekeurd.

-        Formatie 2022-2023

Tijdens de vergadering in mei heeft de directie de MR ingelicht over het aantal klassen in het nieuwe schooljaar. Er was een kans dat er 1 klas minder nodig zou zijn (groep 3). Ook stond op het moment van de vergadering nog 1 vacature open.

-        Beëindiging tussenschoolse opvang ingaande 2023/2024

Vlietkinderen heeft per schooljaar 2023/2024 de tussenschoolse opvang opgezegd. Er is een werkgroep bestaande uit 2 ouders en 2 leraren en 1 directielid opgestart om de mogelijkheden en wensen in kaart te brengen, om tot een nieuwe TSO oplossing te komen. Hierbij wordt tevens gekeken naar de wensen van de leraren die met een enquête eerder dit schooljaar zijn opgehaald. De werkgroep komt na de zomervakantie voor het eerst bij elkaar.

-        Twee groepen 3 in 2022/2023

Het aantal kleuters dat doorstroomt naar groep 3 is kleiner dan andere schooljaren. Het doorstroomsysteem is opgesteld op 66 kinderen in groep 3, komend jaar zijn het er echter 51. De directie heeft de oudergeleding betrokken bij het besluiten om niet 3, maar 2 groepen 3 te vormen. De oudergeleden heeft hiermee ingestemd en meegekeken bij de communicatie naar de betreffende ouders.

-        GMR Thema-avond

Van koersplan naar schoolplan. Tijdens de thema-avond in februari van de GMR waar 2 leden van de MR aanwezig waren, is gesproken over de doorvertaling van het koersplan van de stichting naar schoolplannen en hoe de MR hierbij betrokken kan worden. De MR van De Lusthof heeft de directie geïnformeerd graag mee te denken en mee te kijken naar het verloop van het schoolplan en jaarplan. 

-        Samenstelling GMR en MR

Twee MR leden (ouders) zaten aan hun maximum termijn, en ook het GMR lid (personeel) van De Lusthof zat aan de maximum termijn. Omdat er meerdere MR leden gezocht werden is besloten ruim voor de zomervakantie de werving te starten, welke met succes afgerond werd. Er waren 2 ouder-kandidaten voor de MR, één ouder-kandidaat voor de GMR, waarmee de nieuwe bezetting rond is voor 2022-2023.

Tijdens de MR vergadering van eind juni bleek één van de MR leden (personeel) ontslag genomen te hebben. Waardoor er een positie in de MR voor een leraar openstaat in het nieuwe schooljaar.